Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statut PTBK

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statut Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki

/Tekst jednolity obejmujący zmiany podjęte podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki w dniu 10.12.2017r./

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Biologii Komórki (w dalszym ciągu oznaczone skrótem PTBK). Terenem działalności PTBK jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego miasto Kraków z możliwością zmiany przez Walne Zgromadzenie na inną miejscowość na terenie RP. PTBK rozwija działalność za pośrednictwem Zarządu Głównego i Oddziałów zorganizowanych w poszczególnych miastach.

 

Celem PTBK jest popieranie rozwoju biologii komórki i popularyzowanie tej nauki.
Środki prowadzące do tego celu są następujące:

 

 1. urządzanie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, odczytów, wykładów, wystaw, konkursów i ankiet oraz zjazdów naukowych i dydaktycznych,
 2. wydawanie i popieranie działalności wydawniczej z dziedziny biologii komórki i jej zastosowań,
 3. popieranie badań naukowych i przyznawanie stypendiów,
 4. utrzymywanie łączności z pokrewnymi stowarzyszeniami oraz organizowanie wymiany wydawnictw naukowych, członkostwo w innych pokrewnych międzynarodowych organizacjach,
 5. organizowanie wymiany naukowej z zagranicą przez zapraszanie uczonych zagranicznych do Polski i delegowanie za granicę przedstawicieli Towarzystwa,
 6. tworzenie spośród swoich członków sekcji i komisji do wykonywania poszczególnych zadań.

 

 

 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

 

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda pełnoletnia osoba, mająca dorobek naukowy w dziedzinie biologii komórki lub nauk pokrewnych, czy też przyczyniająca się w wybitny sposób do popularyzacji tych nauk.

 

Godność członków honorowych nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego, osobom wybitnie zasłużonym na polu biologii komórki i nauk pokrewnych. Nabycie praw członka PTBK następuje z chwilą wyrażenia przez te osoby zgody na udział w pracach PTBK.

 

Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, okazująca gotowość współpracy z Towarzystwem w realizacji jego celów.

 

Osoba pragnąca zostać członkiem zwyczajnym lub wspierającym PTBK składa deklarację do Zarządu Oddziału, zaopiniowaną przez dwóch członków zwyczajnych lub honorowych Towarzystwa. Zarząd Oddziału przedstawia przyjętych członków do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu. Zarząd Główny w razie decyzji odmownej zawiadamia o niej Oddział, w terminie 2-ch tygodni od jej podjęcia.

 

Członkowie zwyczajni i wspierający opłacają wpisowe oraz składki roczne, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

 

Członkowie honorowi składek, ani wpisowego nie opłacają i otrzymują bezpłatne wydawnictwa Towarzystwa.

 

Wszyscy członkowie Towarzystwa mają prawo do:

 

 • czynnego udziału w zebraniach naukowych Towarzystwa,
 • otrzymania wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny.

 

Członkowie honorowi i zwyczajni mają ponadto prawo:

 

 • głosowania na Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa,
 • wybieralności do wszystkich władz Towarzystwa.

 

Do obowiązków wszystkich członków Towarzystwa należy czynny udział w pracach Towarzystwa i popieranie jego zamierzeń wymienionych w p. 2.

 

Każdy członek ma prawo wystąpienia z PTBK, obowiązany jest jednak powiadomić o tym na piśmie Zarząd Oddziału i uregulować zaległe składki.

 

W razie niepłacenia przez członka składek w ciągu dwóch lat, Zarząd Oddziału może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy członków Towarzystwa, a po ich uregulowaniu powrócić go ponownie do jego praw.

 

Członek Towarzystwa może być wykluczony z listy członków, za czyny nie licujące z godnością członka, lub za działalność na szkodę Towarzystwa. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego większością 2/3 głosów, przy czym na żądanie wykluczonego, motywy powinny być zakomunikowane na piśmie. Wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.

 

Władzami PTBK są: Walne Zgromadzenie, Zarząd Główny, Prezydium Zarządu, Komisja Rewizyjna i Zarządy Oddziałów.

 

Walne Zgromadzenie PTBK jest naczelną władzą PTBK. Wytycza ono kierunki działania Towarzystwa i zasady gospodarki finansowej, przeprowadza wybory Prezesa, członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, udziela lub odmawia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, rozstrzyga odwołania członków od uchwały Zarządu Głównego w sprawie wykluczenia ich z PTBK.

 

Walne Zgromadzenia dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PTBK zwołuje Zarząd Główny, w związku z zakończeniem kadencji Zarządu Głównego, co 3 lata. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej PTBK lub na żądanie nie mniej niż 1/4 członków zwyczajnych i honorowych.

 

Na Walnym Zgromadzeniu PTBK przewodniczy wybrany przez zebranych członek honorowy lub zwyczajny, protokołuje sekretarz z wyboru.

 

Zarząd Główny zobowiązany jest przesłać zawiadomienia, pocztą elektroniczną lub listem poleconym, o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem dziennym, wszystkim członkom Towarzystwa, przynajmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.

 

Porządek dzienny zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Główny. Porządek dzienny może być uzupełniony przez Walne Zgromadzenie, na życzenie Zarządu każdego z Oddziałów, doręczone na piśmie Zarządowi Głównemu, najpóźniej na pięć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 

Porządek dzienny nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia musi obejmować punkty dotyczące spraw, celem załatwienia których nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane.

 

Walne Zgromadzenie jest prawomocne w pierwszym zwołanym terminie jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych. Jeżeli to nie nastąpi, w drugim terminie wyznaczonym nie wcześniej niż 15 minut po upływie czasu pierwszego terminu bez względu na liczbę zgromadzonych członków.

 

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian Statutu i wyboru członków honorowych. Uchwały te wymagają 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Wybory do Zarządu Głównego i udzielenie absolutorium odbywają się w głosowaniu tajnym. Inne uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu jawnym, jeżeli obecni jednomyślnie zgodzą się na taką formę głosowania.

 

Uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach PTBK może odbywać się za pośrednictwem łączności internetowej, a głosowanie jawne nad wnioskami zgłaszanymi na Walnych Zgromadzeniach PTBK może odbywać się za pośrednictwem poczty internetowej.

 

Walne Zgromadzenie Towarzystwa wybiera w tajnym głosowaniu:

 

 1. Prezesa Zarządu Głównego
 2. Członków Zarządu Główny,
 3. 3-osobową Komisję Rewizyjną.

 

Kadencja Zarządu Głównego trwa trzy lata. Tej samej funkcji w Zarządzie członek nie może pełnić przez okres więcej niż dwóch kadencji.

 

Zarząd Główny PTBK kieruje działalnością Towarzystwa, wykonuje nadzór nad działalnością Oddziałów i zarządza majątkiem Towarzystwa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd Główny PTBK składa się z 7 do 10 osób w tym Prezesa, Vice-prezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz dodatkowo Przewodniczących Oddziałów. Zarząd Główny ma prawo kooptacji w razie wakatu – najwyżej trzech członków. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie niemożności przybycia Przewodniczącego Oddziału na posiedzenie Zarządu Głównego, ma on prawo upełnomocnić jednego z członków Zarządu Oddziału do zastępowania siebie na tym posiedzeniu. Pełnomocnictwo to winno być wydane na piśmie i ważne jest tylko na jedno posiedzenie Zarządu Głównego. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów. Bieżące sprawy PTBK są prowadzone przez Prezydium Zarządu Głównego, w skład którego wchodzą: Prezes, Vice-prezes, Sekretarz i Skarbnik. Do ważności pism i dokumentów Prezydium ZG PTBK konieczne są co najmniej dwa podpisy.

 

Najpóźniej w ciągu miesiąca po wyborach winno się odbyć posiedzenie konstytucyjne Prezydium Zarządu Głównego, na którym członkowie wybrani przez Walne Zgromadzenie dokonują wyboru spośród siebie funkcji Vice-prezesa, Sekretarza, Skarbnika i ewentualnie inne.

 

W razie ustąpienia Prezesa Towarzystwa w czasie trwania kadencji, funkcje jego aż do najbliższego Walnego Zgromadzenia obejmuje Vice-prezes. Jeżeli zebranie to byłoby Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, to w jego porządku dziennym winien znaleźć się punkt przewidujący wybory nowego Prezesa Towarzystwa.

 

Zarząd Główny organizuje przynajmniej raz na trzy lata zjazdy naukowe lub powierza ich organizację Zarządom Oddziałów.

 

Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki zwołuje Prezes lub Vice-prezes, w zasadzie raz na dwa miesiące.

 

Posiedzenie plenarne Zarządu Głównego PTBK zwołuje Prezes lub Vice-prezes, co najmniej jeden raz w roku. Zwołuje on ponadto posiedzenia plenarne na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub przynajmniej trzech członków Zarządu Głównego. Wszyscy członkowie Zarządu Głównego powinni otrzymać zawiadomienie o posiedzeniu, przynajmniej na tydzień przed terminem, wraz z proponowanym porządkiem dziennym.

 

Do prawomocności uchwał Zarządu Głównego wystarczy obecność co najmniej 2/3 członków tego Zarządu, w tym Prezesa lub Vice-prezesa. Uchwały Zarządu Głównego lub jego Prezydium zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. Przebieg obrad jest protokołowany. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

 

Prezes Zarządu Głównego przewodniczy z urzędu na posiedzeniach Zarządu. Reprezentuje PTBK we wszystkich jego stosunkach z władzami państwowymi i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu PTBK upoważniony jest Prezes Zarządu Głównego oraz ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

 

Sekretarz prowadzi biuro Zarządu Głównego, sporządza protokoły z obrad Zarządu Głównego i sprawozdania z działalności Towarzystwa.

 

Skarbnik prowadzi księgowość Zarządu Głównego, sporządza zestawienia i sprawozdania finansowe dla władz, Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej, prowadzi i podpisuje korespondencję dotyczącą zobowiązań materialnych.

 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji Zarządu Głównego. Komisja Rewizyjna konstytuując się wybiera ze swojego składu Przewodniczącego. W razie wakatu w trakcie trwania kadencji Komisja Rewizyjna może dokooptować najwyżej jednego członka, którym nie może być członek Zarządu Głównego. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

 

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Towarzystwa i jest obowiązana przynajmniej raz w okresie kadencji przed Walnym Zgromadzeniem dokonać rewizji ksiąg, dokumentów kasowych, sprawdzić stan majątku i prawidłowość wydatków finansowych w oparciu o preliminarz oraz złożyć na piśmie sprawozdanie i wnioski Walnemu Zgromadzeniu. Wśród tych wniosków, Komisja Rewizyjna stawia również wniosek o udzielenie lub odmówienie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

W celu realizacji zadań PTBK mogą powstawać w poszczególnych miejscowościach Oddziały PTBK, z inicjatywy Zarządu Głównego albo z inicjatywy terenowej. Do powołania Oddziału wymagany jest udział przynajmniej pięciu osób.

 

Nowopowstający Oddział wybiera tymczasowy Zarząd w składzie: Przewodniczący, Vice-przewodniczący i Sekretarz. Gdy liczba członków Oddziału wzrośnie do 20-tu, Zarząd Główny upoważnia Przewodniczącego Oddziału do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Oddziału, celem dokonania wyboru Zarządu Oddziału w składzie: Przewodniczący, Vice-przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik oraz 3-osobowej Komisji Rewizyjnej. Tryb powołania Zarządu Oddziału oraz czas trwania kadencji jest taki sam jak Zarządu Głównego. Pełnienie tej samej funkcji w Zarządzie Oddziału dopuszczalne jest przez okres dwóch kolejnych kadencji. Kompetencje i warunki ważności uchwał organów Oddziału są takie same, jak odpowiednich organów Zarządu Głównego.

 

Na pokrycie kosztów związanych z działalnością – Oddziały otrzymują fundusze, których wielkość ustala Zarząd Główny.

 

Oddziały zobowiązane są składać raz do roku Zarządowi Głównemu sprawozdania z działalności naukowej, organizacyjnej i finansowej.

Majątek Towarzystwa powstaje z opłat

 1. składek członkowskich, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie
 2. subwencji państwowych, instytucji samorządowych, darowizn, spadków i zapisów.

 

Towarzystwo prowadzi księgi rachunkowe i inwentaryzacyjne, przygotowane do czynności i potrzeb, zgodnie z wymaganiami przepisów ogólnych.

 

Uprawnionymi do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań są Prezes lub Vice-prezes działający łącznie ze Skarbnikiem albo osobą przez nich upoważnioną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do ważności dokumentów dotyczących zobowiązań majątkowych konieczne są co najmniej dwa podpisy: Prezesa lub Vice-prezesa oraz Skarbnika.

Rok gospodarczy Towarzystwa trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

 

Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej wielkością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu. Walne Zgromadzenie, uchwalając rozwiązanie Towarzystwa, jednocześnie decyduje o sposobie likwidacji i o użyciu jego majątku.